دستگاه ضبط NVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

883,000تومان 794,700تومان 883,000تومان

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,100,000تومان 990,000تومان 1,100,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,320,000تومان 1,188,000تومان 1,320,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,482,360تومان 1,482,360تومان

NVR-116MH-C

16 کانال
NVR-116MH-C

1,843,000تومان 1,658,700تومان 1,843,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

1,874,000تومان 1,686,600تومان 1,874,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,086,920تومان 2,086,920تومان 2,086,920تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,093,000تومان 1,883,700تومان 2,093,000تومان

NVR-216MH-C

16 کانال
NVR-216MH-C

2,150,000تومان 1,935,000تومان 2,150,000تومان

NVR-108MH-C/8P

8 کانال
NVR-108MH-C/8P

2,960,000تومان 2,664,000تومان 2,960,000تومان

NVR-216MH-C/16P

16 کانال
NVR-216MH-C/16P

4,600,000تومان 4,140,000تومان 4,600,000تومان