دستگاه ضبط NVR 32 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DH-NVR4232-4KS2

32 کانال
DH-NVR4232-4KS2

4,140,000تومان 4,140,000تومان 4,140,000تومان

DH-NVR4432-4KS2

32 کانال
DH-NVR4432-4KS2

5,430,000تومان 5,430,000تومان 5,430,000تومان

DH-NVR5232-4KS2

32 کانال
DH-NVR5232-4KS2

6,470,000تومان 6,470,000تومان 6,470,000تومان

DH-NVR5432-4KS2

32 کانال
DH-NVR5432-4KS2

9,570,000تومان 9,570,000تومان 9,570,000تومان

DH-NVR4832-4KS2

32 کانال
DH-NVR4832-4KS2

9,640,000تومان 9,640,000تومان 9,640,000تومان

 DS-7732NI-Q4

32 کانال
DS-7732NI-Q4

12,130,000تومان 12,130,000تومان 12,130,000تومان

DS-7732NI-E4

32 کانال
DS-7732NI-E4

12,450,000تومان 12,450,000تومان 12,450,000تومان

DH-NVR5832-4KS2

32 کانال
DH-NVR5832-4KS2

12,780,000تومان 12,780,000تومان 12,780,000تومان

DH-NVR608-32-4KS2

32 کانال
DH-NVR608-32-4KS2

13,440,000تومان 12,096,000تومان 13,440,000تومان

DS-7732NI-K4

32 کانال
DS-7732NI-K4

14,689,000تومان 14,689,000تومان 14,689,000تومان

DS-7732NI-K4/16P

32 کانال
DS-7732NI-K4/16P

18,842,000تومان 18,842,000تومان 18,842,000تومان

DS-9632NI-I8

32 کانال
DS-9632NI-I8