دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

883,000تومان 794,700تومان 883,000تومان

NVR1A04HS-4P

4 کانال
NVR1A04HS-4P

1,055,000تومان 949,500تومان 1,055,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,090,000تومان 1,090,000تومان 1,090,000تومان

DHI-NVR2104HS-4KS2

4 کانال
DHI-NVR2104HS-4KS2

1,230,000تومان 1,230,000تومان 1,230,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

1,320,000تومان 1,188,000تومان 1,320,000تومان

DS-7104NI-E1/M

4 کانال
DS-7104NI-E1/M

1,396,560تومان 1,256,904تومان 1,396,560تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P

1,482,360تومان 1,482,360تومان 1,482,360تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

1,686,000تومان 1,517,400تومان 1,686,000تومان

DS-7104NI-Q1/4PM

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4PM

1,800,000تومان 1,800,000تومان 1,800,000تومان

DHI-NVR2104HS-P-4KS2

4 کانال
DHI-NVR2104HS-P-4KS2

1,820,000تومان 1,820,000تومان 1,820,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

2,093,000تومان 1,883,700تومان 2,093,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

2,410,000تومان 2,169,000تومان 2,410,000تومان